Ubezpieczenia Zdrowotne

Ubezpieczenia Zdrowotne

 • Prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do świadczeń opieki
  zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych to podstawowe
  prawa zagwarantowane w Konstytucji RP.
 • Odpowiedzialność za zapewnienie obywatelom równego dostępu do
  świadczeń opieki zdrowotnej spada na władzę publiczną.
 • Każdy ubezpieczony bez względu na to jak wysoką płaci składkę
  otrzymuje takie samo świadczenie opieki zdrowotnej.

Świadczeniobiorcy mają na zasadach określonych w ustawie,
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest:

  zachowanie zdrowia,
 • zapobieganie chorobom i urazom,
 • wczesne wykrywanie chorób,
 • leczenie,
 • pielęgnacja
 • zapobieganiem niepełnosprawności i jej ograniczanie.
 • Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia udzielone w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu, powszechnej akcji zapobiegania chorobom oraz konieczności i dokonania oceny stanu zdrowia.

  Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

  1. osoby objęte ubezpieczeniem społecznym: pracowników, rolników, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin, osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych i ich rodzin, osób duchownych, twórców i ich rodzin, adwokatów,

  2. żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający służbę okresową lub nadterminową zasadniczą służbę wojskową,

  3. policjanci,

  4. funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa,

  5. funkcjonariusze Straży Granicznej,

  6. funkcjonariusze Służby Więziennej,

  7. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,

  8. posłowie i senatorowie,

  9. osoby pobierające emerytury lub renty,

  10. dzieci oraz uczniowie i słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,

  11. studenci i uczestnicy studiów doktoranckich - nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,

  12. słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

  13. bezrobotni,

  14. osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne z urzędu pracy,

  15. osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,

  16. kombatanci nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu w RP lub nie pobierający emerytury lub renty,

  17. osoby korzystające z urlopu wychowawczego - nie pozostające na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

  Ubezpieczenie dobrowolne

  • Osoby nie wymienione w ustawie mogą zostać ubezpieczone na
   podstawie pisemnego wniosku złożonego w kasie powszechnego
   ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Podstawę wymiaru składki stanowi kwota deklarowanego
   miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej
   najniższemu wynagrodzeniu.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: kwiecień, maj,
   czerwiec 2010 r. wynosi miesięcznie nie mniej, niż 300,68 zł.
  • Osoby są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem zgłoszenia się
   do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenia składki, a przestają być nim
   objęte z dniem złożenia wniosku o rezygnację z ubezpieczenia
   zdrowotnego.

  Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynosi:

  • od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2003 r. – 8 % podstawy
   wymiaru;
  • od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - 8,25 % podstawy

   wymiaru;
  • od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - 8,5 % podstawy wymiaru;
  • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - 8,75 % podstawy
   wymiaru;
  • od dnia 1 stycznia 2007 – 9 % podstawy wymiaru.

  Zobacz dlaczego warto wykupi dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.